Selamat Datang....

Friday, October 21, 2011

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai


Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam danPendidikan Moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islamselama dua jam seminggu. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selamadua jam seminggu.

Pendidikan Islam
Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentangRukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah.Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukanpergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah danmelakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama,kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran, huruf hijaiyahdan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan.Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melaluiaktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti
hands-on, meneroka dan bermain.

Pendidikan Moral
Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moralyang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada diprasekolah. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yangspesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankandalam prasekolah. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard PrasekolahKebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan, baik
hati, bertanggungjawab, berterima kasih, hemah tinggi, hormatmenghormati, kasih sayang, keadilan, keberanian, kejujuran, kerajinan,kerjasama, kesederhanaa, toleransi, berdikari dan berdisiplin.

No comments:

Post a Comment